Cerintele minimale pentru o unitate de invatamant prescolar

Cerintele minimale pentru o unitate de invatamant prescolar

gradinita particulara     Descrierea cerinţelor minimale pentru serviciile educaţionale oferite de unităţile de învăţământ preşcolar are următoarea bază legală:
• Legea Educaţiei Naţionale (L.E.N.) nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10.012011.
• Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104, din 9.02.2011.
• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006.
• Hotărârea de Guvern nr. 21/2007, privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
• Hotărârea de Guvern nr. 961/26 august 2009 privind aprobarea Ghidului-cadru pentru elaborarea standardelor minime de calitate şi a standardelor minime de cost pentru serviciile publice descentralizate. Având în vedere atribuţiile ARACIP stabilite de lege, prezentul document se referă exclusiv la descrierea cerinţelor minime privind calitatea serviciilor educaţionale oferite de unităţile de învăţământ preşcolar, aşa cum sunt ele definite pe baza standardelor de acreditare, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 21/2007.
   Acest document este structurat în două părţi:
• Prima parte este un rezumat adnotat al standardelor de acreditare, specifice pentru unităţile de învăţământ preşcolar, structurat în conformitate cu cerinţele Hotărârii de Guvern nr. 961/2009 (aşa cum sunt structurate în Cap IV, paragraful 4.5, din Anexa 1) şi care permite orientarea beneficiarilor, autorităţilor publice şi furnizorilor de educaţie în privinţa cadrului general de funcţionare a instituţiei de învăţământ de tip „preşcolar”.
• Cea de-a doua parte descrie extensiv aceste cerinţe minimale (furnizând, dacă este cazul, şi baza legală complementară care descrie aceste cerinţe), oferind, astfel, datele necesare pentru înfiinţarea, dotarea (cu resurse de toate categoriile) şi evaluarea (internă şi externă) a respectivei instituţii de învăţământ.
  Ca urmare, structura acestui document va fi următoarea:
1. Preambul – în care sunt prezentate scopul şi obiectivele standardelor minime de calitate şi descrierea standardelor minime de calitate (punctele 4.5., 4.6.1. şi 4.6.2. din Hotărârea de Guvern nr. 961/2009)
2. Definiţia serviciilor educaţionale oferite de învăţământul preşcolar, care cuprinde:
2.1. Tipul de servicii care fac obiectul standardului minim de calitate (punctele 4.6.3. şi 4.10.8. din Hotărârea de Guvern nr. 961/2009)
2.2. Scopul şi obiectivele serviciilor conform legislaţiei în vigoare (punctele 4.6.4. şi 4.7. din Hotărârea de Guvern nr. 961/2009)
2.3. Beneficiarii direcţi ai serviciului şi criterii de acces (punctele 4.6.5. şi 4.8 din Hotărârea de Guvern nr. 961/2009)
2.4. Activităţi specifice şi conexe (punctul 4.6.6. din Hotărârea de Guvern nr. 961/2009).
3. Organizarea şi gestionarea serviciilor educaţionale oferite de unităţile de învăţământ preşcolar, care cuprinde:
3.1. Descrierea furnizorului serviciului educaţional (punctele 4.9. şi 4.10.7 din Hotărârea de Guvern nr. 961/2009)
3.2. Resursa umană (punctele 4.10 - de la 4.10.1 la 4.10.6. din Hotărârea de Guvern nr. 961/2009).
3.3. Infrastructura şi baza materială necesară serviciului (punctele 4.12. şi 4.13. din Hotărârea de Guvern nr. 961/2009).
3.4. Furnizarea serviciului (punctele 4.11. şi 4.16 din Hotărârea de Guvern nr. 961/2009).
3.5. Asigurarea calităţii serviciului (punctele 4.14. şi 4.15. din Hotărârea de Guvern nr. 961/2009).