Definiţia serviciului educaţional

Definiţia serviciului educaţional

    Tipuri de servicii care fac obiectul standardului minim de calitate
  Serviciile educaţionale oferite de unităţile de învăţământ preşcolar şi care fac obiectul acestei descrieri şi al standardelor specifice de calitate ataşate, se referă la organizarea învăţământului preşcolar pe grupe,
constituite de regulă după criteriul de vârstă al copiilor sau după nivelul de dezvoltare globală al
acestora, beneficiind de cadre didactice calificate şi o infrastructură adecvată.
Serviciile furnizate care fac obiectul standardului minim de calitate sunt servicii instructiv – educative (pe
baza planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului). Evaluarea calităţii acestor servicii se face prin:
– raportarea la cei 43 de indicatori (definiţi ca instrumente de măsurare a gradului de realizare a unei
activităţi desfăşurate de o organizaţie furnizoare de educaţie prin raportare la standarde în Hotărârea de
Guvern nr. 21/2007);
– raportare la indicatorii relevanţi din Sistemul Naţional de Indicatori privind Educaţia (SNIE);
– raportare la indicatorii de risc şi de rezultat adecvaţi (vezi punctul 3.6.1.).
 Scopul şi obiectivele serviciului
Unităţile de învăţământ preşcolar au drept scop pregătirea pentru educaţia formală, asigurând intrarea
copilului în sistemul de învăţământ obligatoriu prin formarea capacităţii de a învăţa.
Obiectivele sunt diferenţiate în funcţie de grupele constituite, după criteriul de vârstă al copiilor sau după
nivelul de dezvoltare globală al acestora şi cuprind mai multe domenii, conform normativelor în vigoare:
 Domeniul „Dezvoltarea fizică, sănătate şi igiena personală” - dimensiuni ale domeniului:

Dezvoltare fizică:
– dezvoltarea motricităţii grosiere;
– dezvoltarea motricităţii fine;
– dezvoltarea senzorio-motorie.
 Sănătate şi igienă personală:
– promovarea sănătăţii şi nutriţiei;
– promovarea îngrijirii şi igienei personale;
– promovarea practicilor privind igiena personală.
Domeniul „Dezvoltarea socio-emoţională” - dimensiuni ale domeniului:
 Dezvoltarea socială:
– dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu adulţii;
– dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu copiii de vârstă apropiată;
– acceptarea şi respectarea diversităţii;
– dezvoltarea comportamentelor prosociale.
 Dezvoltarea emoţională:
– dezvoltarea conceptului de sine;
– dezvoltarea controlului emoţional;
– dezvoltarea expresivităţii emoţionale.
Domeniul „Dezvoltarea limbajului, a comunicării şi premiselor citirii şi scrierii” - dimensiuni ale domeniului:
 Dezvoltarea limbajului şi a comunicării:
– dezvoltarea capacităţii de ascultare şi înţelegere (comunicare receptivă);
– dezvoltarea capacităţii de vorbire şi comunicare (comunicare expresivă).

Dezvoltarea premiselor citirii şi scrierii: 

– participarea la experienţe cu cartea; cunoaşterea şi aprecierea cărţii;
– dezvoltarea capacităţii de discriminare fonetică; asocierea sunet-literă;
– conştientizarea mesajului vorbit/ scris;
– însuşirea deprinderilor de scris; folosirea scrisului pentru transmiterea unui mesaj. 6
 Domeniul „Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii” - dimensiuni ale domeniului:
 Dezvoltarea gândirii logice şi rezolvarea de probleme;
 Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice, cunoaşterea şi înţelegerea lumii:
– reprezentări matematice elementare (numere, reprezentări numerice,operaţii, concepte de spaţiu,
forme geometrice, înţelegerea modelelor, măsurare);
– cunoaşterea şi înţelegerea lumii (lumea vie, Pământul, spaţiul, metode ştiinţifice).
 Domeniul „Capacităţi şi atitudini de învăţare” - dimensiuni ale domeniului:
– curiozitate şi interes;
– persistenţă în activitate;
– creativitate.
 Beneficiarii direcţi ai serviciului şi criterii de acces
 Beneficiarii direcţi ai serviciului
Beneficiarii direcţi sunt copii cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani, inclusiv cei cu cerinţe speciale, care au
nevoie de recuperare/ reabilitare şi de integrare.
Pentru copiii cu cerinţe educative speciale, integraţi în învăţământul preşcolar, se respectă în totalitate
legislaţia în vigoare, precum şi principiile care fundamentează protecţia şi educaţia acestei categorii de copii.
 Criteriul de acces
Cetăţenii României au drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ, indiferent de
condiţia socială şi materială, de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţa politică sau religioasă.
Din legislaţia în vigoare se desprind următoarele criterii de acces al copiilor la serviciul educaţional
învăţământ preşcolar:
a) criteriul vârstei;
b) criteriul distanţei faţă de domiciliul copilului.
Înscrierea copiilor în grădiniţe se face, de regulă, la începutul anului şcolar sau, în situaţii deosebite, în
timpul anului şcolar, în limita locurilor disponibile.
 Procesarea cererilor (aplicaţiilor) pentru accesul la un anume serviciu, a aprobării sau
neaprobării accesului la serviciu.
 Modalităţi de procesare a cererii
Înscrierea copiilor în grădiniţe se realizează la cererea părinţilor/ susţinătorilor legali, fiind necesare
următoarele documente:
– adeverinţe cu veniturile părinţilor sau alte acte doveditoare ale veniturilor familiale (pentru grădiniţele cu
program prelungit şi săptămânal);
– copia certificatului de naştere a copilului;
– fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare;
– aviz epidemiologic, eliberat potrivit prevederilor legale.
Transferarea copilului de la o grădiniţă la alta se face la cererea părinţilor/ susţinătorilor legali, cu avizul
celor două unităţi, în limita locurilor planificate.
Scoaterea copilului din evidenţa grădiniţei se face în următoarele situaţii:
– în caz de boală infecţioasă cronică, cu avizul medicului;
– în cazul în care copilul absentează două săptămâni consecutiv, fără motivare.
 Accesul beneficiarului la serviciu
Înscrierea copiilor la grădiniţe se face, la unităţile de stat, în limita locurilor disponibile, ca urmare a aprobării
numărului de locuri prevăzut prin planul de şcolarizare, respectând criteriile de acces generale din legislaţia în vigoare.
În situaţia în care numărul de cereri pentru înscriere depăşeşte numărul de locuri prevăzut prin planul de şcolarizare,
unitatea şcolară poate stabili şi criterii suplimentare, pe care le face publice, înainte de începerea sesiunii de înscrieri.
În învăţământul particular, înscrierea copiilor în grădiniţă se realizează în limita locurilor disponibile ale
unităţilor de învăţământ. Procedura de selecţie a copiilor ce urmează să fie înscrişi în unităţile de învăţământ
particular se realizează pe bază de criterii nondiscriminatorii, stabilite de unitatea de învăţământ şi făcute
publice beneficiarilor educaţiei.
Cererile părinţilor care doresc să-şi înscrie copiii la alte unităţi şcolare decât cele la care sunt arondaţi în
funcţie de domiciliu se aprobă în Consiliile de administraţie ale unităţilor respective, în limita locurilor disponibile.
 Activităţi specifice şi conexe
 Activităţi specifice
Activitatea specifică are caracter didactic şi se desfăşoară în funcţie de:
– specificul vârstei:
– nivelul de dezvoltare al copiilor.
Tipurile de activităţi de învăţare prezente în planul de învăţământ preşcolar sunt: activităţile pe domenii
experienţiale, jocuri şi activităţi alese şi activităţi de dezvoltare personală.
Activităţile de învăţare reprezintă ansamblul de acţiuni cu caracter planificat, sistematic şi metodic, intensiv
organizate şi conduse de cadrul didactic.
Activităţile pe domenii experienţiale sunt activităţile integrate sau pe discipline, desfăşurate cu copiii în cadrul unor
proiecte planificate în funcţie de temele mari propuse de curriculum, precum şi de nivelul de vârstă şi de nevoile şi interesele
copiilor din grupă. Numărul acestora indică îndeosebi numărul maxim de discipline care pot fi parcurse într-o săptămână (şi ne
referim la disciplinele/ domeniile de învăţare care pot intra în componenţa domeniilor experienţiale respective).
Jocurile şi activităţile didactice alese sunt cele pe care copiii şi le aleg şi îi ajută pe aceştia să socializeze în mod
progresiv şi să se iniţieze în cunoaşterea lumii fizice, a mediului social şi cultural căruia îi aparţin, a matematicii, a
comunicării, a limbajului citit şi scris. Ele se desfăşoară pe grupuri mici, în perechi şi chiar individual.
Activităţile de dezvoltare personală includ rutinele, tranziţiile şi activităţile din perioada după-amiezii (pentru
grupele de program prelungit sau săptămânal), inclusiv activităţile opţionale.
 Activităţi conexe
Activităţile/ serviciile conexe care sprijină derularea activităţii specifice în ciclul preşcolar pot fi:
a) asistenţa psihopedagogică individuală şi de grup acordată copiilor;
b) serviciile de asigurare a mesei, supraveghere, odihnă;
c) servicii privind transportul elevilor.